Værdigrundlag

På Friskolen Karup ønsker vi at drive skole på grundlag af de Grundtvig-Koldske skoletanker, hvor det forpligtende fællesskab, fællessamlinger, fortælling og den enkelte elev er byggesten. Skolens værdier er vigtige for det fundament, skolen bygger på. Skolens formål er at give eleverne læring for livet gennem de bedste forudsætninger, således de både fagligt og socialt rustes til at være livsduelige mennesker i et demokratisk samfund. Vi finder det vigtigt, at skolemiljøet er inspirerende, tryghedsskabende og præget af nysgerrighed. Det skal desuden være båret af et ligeværdigt, nærværende og forpligtende fællesskab. Friskolen Karup bygger på værdierne Trivsel, Fællesskab, Livsduelighed, Ud i Naturen og Bevægelse.

Trivsel: På Friskolen Karup er der plads til forskellighed. Alle har værdi i sig selv. Selvværd og selvtillid udvikles i et anerkendende miljø og i et positivt fællesskab med gensidig respekt for hinanden. Hos os vil vi skabe et miljø, hvor der er tryghed for alle, så alle har grundlag for at  trives.  For os er trivsel alfa og omega for, at den enkelte elev kan lære og udvikle sig både fagligt og socialt. Derfor lægger vi stor vægt på, at eleverne udviser omsorg og respekt for hinanden. Her har vi fokus på at se alt det gode, børnene er og gør og inspirere dem til at være og gøre endnu mere af det!

Fællesskab: På Friskolen Karup er individet i fællesskabet og fællesskabet for individet altafgørende. Den ene står ikke foruden den anden! Hos os indgår både børn, forældre og medarbejdere i et stort og nært fællesskab på tværs af hele skolen. Det er vigtigt for os, at vores elever føler sig trygge, værdifulde samt oplever nærvær og glæde i samværet med sig selv og i fællesskab med andre. 

På Friskolen Karup er der plads til forskellighed. Alle har værdi i sig selv. Den gode læring sker i et anerkendende og positivt samspil med andre – et gensidigt forpligtende fællesskab, der lægger stor vægt på, at både børn, forældre og medarbejdere udviser omsorg og respekt for hinanden.  Ingen kan alt. Alle kan noget. Sammen kan vi det hele.

Livsduelighed: På Friskolen Karup arbejder vi for at skabe livsduelige børn og unge. Vi ønsker at styrke samspillet mellem elevernes personlige, sociale og faglige kompetencer. Med udgangspunkt i deres hverdag vil eleverne møde motiverende og vedkommende undervisning, der bidrager til deres almendannelse og til at blive engagerede og aktive borgere i fremtidens samfund. Dette kan også være med henblik på praktiske udfordringer, som de vil møde i livet som at kende klokken og at lave en præsentation for andre.

Den enkelte elevs livsduelighed afhænger af evnen til at håndtere udfordringer, indgå i fællesskaber, fungere alene og at udvikle sig i mødet med omverdenen på en konstruktiv måde. Vi ønsker, gennem relevant undervisning og med en anerkendende tilgang, at lade eleverne få oplevelsen af at kunne vokse og udvikle sig i trygge rammer.  Vi bidrager til dannelsen af og drager omsorg for det hele menneske, ved at lade hverdagen have værdi – mandag, tirsdag, onsdag og torsdag er også dage, der skal huskes og bibringes glæde.

Ud i Naturen: På Friskolen Karup bruger vi naturen som et vigtigt læringsrum. Vi ønsker at udnytte de mange muligheder for læring med hjerne, hjerte og krop, som det “højtloftede klasseværelse” giver. Vi flytter regelmæssigt undervisningen ud i naturen, hvor der vil blive arbejdet enkeltfagligt eller tværfagligt med temaer. Under alle omstændigheder hænger undervisningen i naturen og skolen sammen, så oplevelser, erfaringer og refleksioner komplementerer hinanden. Det at flytte undervisningen ud i skoven, på engen, ved åen og i grøftekanten giver anledning til at røre sig, bruge sine sanser og udvikle sine sociale- og relationelle evner. For os er det vigtigt, at børnene oplever naturen gennem de fire årstider, da elevernes verden og viden udvides, når spontanitet og nysgerrighed bliver sat i spil.

Bevægelse: På Friskolen Karup er bevægelse en vigtig del af undervisningen. Kroppen husker sammen med hjernen, når vi bevæger os i undervisningen. Når krop og hjerne husker og lærer sammen, styrkes evnen til at lagre læringen. Aktiviteterne i fagene skal involvere kroppen og sanseapparatet. Det kan være hentediktat, stafetter med engelske gloser, hoppe tabeller og bogstav-løb. Vi lægger vægt på at bruge kroppen – motorik og motion – som løftestang for styrkelsen af elevernes læringskompetence og undervisningens kvalitet. Videnskaben viser, at fysisk aktivitet forbedrer børns hukommelse og bidrager til deres læringsparathed.  Vi ønsker, at eleverne skal opleve fornuften og glæden ved at bevæge sig og dyrke idræt som en naturlig del af hverdagen.