Undervisningsmiljø

På Friskolen Karup varierer undervisningen mellem at være i klasselokalet, i hallen, på plænen og i naturen. Undervisningen sker i forskellige konstellationer; grupper, samlæste hold og i mindre hold. Vi skifter mellem flere undervisningsformer såsom klasseundervisning, gruppe-, pararbejde og individuelle opgaver. Flere gange om året har vi emneuger på tværs af hele skolen. 

Undervisningen tilrettelægges i videst muligt omfang, så den enkelte elev får størst muligt udbytte. Undervisningen gøres relevant i forhold til almen forståelse og færdigheder til gavn for eleverne i hverdagen. Vi finder det vigtigt, at undervisningsmiljøet er inspirerende og præget af nysgerrighed i et ligeværdigt og forpligtende samvær. Hos os møder vi eleverne med en anerkendende tilgang og nærvær.

Samlæsning 

På friskoler er der tradition for samlæsning, hvilket giver gode muligheder for undervisningsdifferentiering. De dygtigste elever får mulighed for at blive endnu dygtigere, når de f.eks. kan hjælpe sidemanden med nogle opgaver, kan bidrage med viden, erfaring og lignende. De yngre elever kommer i en slags “mesterlære”, når de kan tage ved lære af de ældre elever. Undervisningen tilrettelægges, så den tager højde for gruppens behov og den enkelte elev. Foruden at styrke det faglige udbytte er samlæsning med til at styrke elevernes sociale relationer. Kort sagt profiterer eleverne af hinandens kompetencer på tværs af årgange.  Det er vigtigt for os, at eleverne har et tilhørsforhold til en bestemt gruppe af børn, som de vil opleve som deres klasse. Antallet af elever i hver gruppe kan variere.