Evalueringsplan

Evaluering skal ikke blot være for evalueringens egen skyld, men i stedet være et dynamisk middel til at forbedre undervisningen i henhold til opstillede mål.

Elev

Tests: Mindst én gang årligt testes alle elever i både dansk og matematik. Resultatet drøftes bl.a. ved forældresamtalen og kan endvidere danne baggrund for tildeling af støtte i dansk og matematik.

Elevsamtaler: Der foretages elevsamtaler mindst én gang årligt – så vidt muligt forud for forældresamtaler. Samtalen afholdes på baggrund af et samtaleark udfyldt i hjemmet. 

Afgangseksamen i 9. klasse: Undervisningen sigter mod, at alle elever på Friskolen Karup får mulighed for at gå til folkeskolens afgangsprøve efter 9. klasse.

Forældre

Skole-hjem-samtaler: Der er skole-hjem-samtaler 2 gange årligt, hvor den enkelte elevs faglige og sociale udvikling siden sidste samtale evalueres, og nye målsætninger formuleres i samarbejde med forældrene. Inden disse samtaler drøftes det enkelte barn og dets standpunkt og fortsatte udvikling af de voksne omkring barnet.

Forældremøde: Forældremøder afholdes i hver gruppe i efteråret, hvor gruppens sociale liv samt faglige udvikling drøftes. Forældre opfordres til dialog på disse møder.

Medarbejdere

MedarbejderUdviklingsSamtaler (MUS): Hvert år afholdes der MUS-samtaler mellem den enkelte medarbejder og lederen, hvor en drøftelse af skolens samlede virksomhed og hvordan den enkelte medarbejder hidtil, aktuelt og fremadrettet bidrager til at opfylde skolens målsætninger, finder sted. Der vil være opfølgning senere på året.

ArbejdsPladsVurdering (APV): Hvert tredje år udarbejdes APV i form af en spørgeskemaundersøgelse. I undersøgelsen er der fokus på såvel det fysiske som det psykiske arbejdsmiljø på skolen. På baggrund af spørgeskema resultaterne udarbejder arbejdsmiljøgruppen en handleplan, der drøftes blandt medarbejderne. Skolens arbejdsmiljøgruppe er både ansvarlig for gennemførelse og opfølgning af APV’en.